น้ำมันลานกระบือ

             

                    แหล่งน้ำมัน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

บ่อน้ำมันสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเด่นพระ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาสังข์ ตำบลลาน กระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอลานกระบือ ไปตามเส้นทางถนนสายลานกระบือ-พิษณุโลก ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นแหล่งสูบน้ำมันดิบ ภายใต้สัมปทานและการดำเนินงานของบริษัท ไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ อนุมัติให้กระทรวง อุตสาหกรรมให้สัมปทานปิโตรเลียมแก่ บริษัท ไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์ โปรดักชั่น จำกัด จำนวน ๒ แปลง พื้นที่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่คลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี และอ่างทอง รวม ๑๒ จังหวัด บริษัทไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ได้กำหนดงานสำรวจ ทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความเข้มสนามแม่เหล็กในเขตสัมปทาน เพื่อหาลักษณะ โครงสร้างทางธรณีวิทยา และหาความหนาและชั้นหินโดยประมาณทำให้ทราบ บริเวณและขอบเขตเพื่อวางแผนการสำรวจความไหวสะเทือนของชั้นหิน ผลการสำรวจพบว่า มีโครงสร้างที่น่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม หลายโครงสร้าง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๔ บริษัทไทยเชลล์ฯ ได้เจาะหลุม “ลานกระบือ A1” หมู่ที่ ๗ บ้านเด่นพระ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เจาะถึงความลึกสุดท้ายที่ ๑,๙๕๗ เมตร พบน้ำมันดิบ มีอัตราไหลประมาณ ๓,๐๐๐ บาเรลล์ต่อวัน นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และบริษัท ไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ได้สำรวจเพิ่มเติมอีก ๓ หลุม การเจาะน้ำมันมีสถานีรวมผลผลิตน้ำมันอยู่ที่หลุม D ห่างจากอำเภอลานกระบือประมาณ ๔ กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่รวมของน้ำมันจากหลุม A, A1, B, C, D ในบริเวณเนื้อที่ใกล้เคียงกับหลุม D การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตั้งโรงงานผลิต ไฟฟ้าจากก๊าซในอัตราวันละ ๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต สามารถผลิตไฟฟ้าวันละ ๓๘ เมกกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของจังหวัด พิษณุโลกกับอีก ๒ จังหวัดใกล้เคียง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดแหล่งน้ำมันดิบนี้ และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อแหล่งน้ำมันนี้ว่า “สิริกิติ์” แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เริ่มดำเนินการผลิต มีอัตราการผลิตเดือนมกราคม ๒๕๒๗ ประมาณวันละ ๑๑,๐๐๐ บาเรลล์ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๗ ผลิตได้วันละ ๑๔,๐๐๐ บาเรลล์ ส่วนอัตราการผลิตในปัจจุบัน ประมาณ ๒๑,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาเรลล์ ต่อวัน ผลผลิตที่ได้บริษัทไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด จะส่งไปยัง โรงกลั่นน้ำมันที่อำเภอศรีราชา และบางจาก เงื่อนไขการดำเนินงานของบริษัทไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ในส่วนที่สัมพันธ์กับรัฐบาล คือ ๑. จ่ายค่าภาคหลวงให้แก่รัฐบาลในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของมูลค่าปิโตรเลียมที่จำหน่าย ๒. จ่ายส่วนแบ่งในผลกำไรร้อยละ ๕๐ ให้แก่รัฐบาล ๓. ปิโปรเลียมที่ผลิตได้ จะต้องจำหน่ายภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการก่อนที่เหลือจึงจะส่งไปยังต่างประเทศได้

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s